Gnrl RankHallticket No.MarksGenderCasteDistrict
214 1752710156 41.133FEMALESCRANGA REDDY
215 1752710607 41.133FEMALEBC-BMEDAK
216 1752710443 41.1MALEBC-DKARIMNAGAR
217 1752710615 41FEMALEBC-CRANGA REDDY
218 1752710495 40.967MALEBC-DWARANGAL
219 1752710486 40.9MALEBC-DMAHABUBNAGAR
220 1752710314 40.9MALEBC-DNALGONDA
221 1752710463 40.7FEMALEBC-DHYDERABAD
222 1752710308 40.667FEMALESCHYDERABAD
223 1752710416 40.667FEMALESCHYDERABAD
224 1752710428 40.633FEMALEBC-DHYDERABAD
225 1752710378 40.633FEMALEBC-DMAHABUBNAGAR
226 1752710248 40.633MALEBC-BOTHER THAN TELANGANA STATE
227 1752710031 40.533MALESCRANGA REDDY
228 1752710515 40.5FEMALEBC-BMEDAK
229 1752710490 40.433MALESCWARANGAL
230 1752710597 40.333FEMALESTMAHABUBNAGAR
231 1752710614 40.2MALEBC-BWARANGAL
232 1752710184 40.167FEMALESCHYDERABAD
233 1752710298 40.167FEMALEBC-CHYDERABAD
234 1752710603 40.133MALESCNALGONDA
235 1752710173 40.033FEMALEBC-EMEDAK
236 1752710587 40.033FEMALEBC-EHYDERABAD
237 1752710506 40.033FEMALESCWARANGAL
238 1752710001 40.033FEMALEBC-BKARIMNAGAR
239 1752710398 40FEMALEBC-DNALGONDA
240 1752710134 39.967MALEBC-DRANGA REDDY
319 1752710357 36.767MALESCKHAMMAM
320 1752710105 36.767FEMALEBC-BMEDAK
321 1752710213 36.767FEMALEBC-BMAHABUBNAGAR
322 1752710576 36.767FEMALESCKHAMMAM
323 1752710292 36.567FEMALESCKHAMMAM
324 1752710595 36.5MALEBC-BNALGONDA
325 1752710216 36.4FEMALEBC-EHYDERABAD
326 1752710160 36.167FEMALEBC-ENALGONDA
327 1752710271 36.067MALEBC-BNALGONDA
328 1752710025 36.067FEMALESCRANGA REDDY
329 1752710618 36FEMALESTKHAMMAM
330 1752710338 35.967FEMALESCMAHABUBNAGAR
331 1752710579 35.933MALESCMAHABUBNAGAR
332 1752710182 35.9FEMALEBC-BNALGONDA
333 1752710516 35.867FEMALEBC-DMEDAK
334 1752710139 35.867FEMALESCRANGA REDDY
335 1752710508 35.833FEMALESCKARIMNAGAR
336 1752710545 35.8FEMALEBC-EHYDERABAD
337 1752710373 35.767FEMALEBC-AMEDAK
338 1752710350 35.767FEMALESCKHAMMAM
339 1752710462 35.667MALEBC-CHYDERABAD
340 1752710304 35.633FEMALEBC-ERANGA REDDY
341 1752710306 35.633MALESCADILABAD
12345678