Gnrl RankHallticket No.MarksGenderCasteDistrict
1 1752927012 83.371MALEBC-BWARANGAL
2 1752911352 82.838MALEBC-BNALGONDA
3 1752921588 82.304MALEBC-AKARIMNAGAR
4 1752928773 82.085MALEOCWARANGAL
5 1752915069 81.756MALEBC-BNIZAMABAD
6 1752904101 81.747MALEBC-DMAHABUBNAGAR
7 1752927516 81.661MALEBC-AWARANGAL
8 1752924710 80.69MALEBC-DKARIMNAGAR
9 1752923652 80.556MALEBC-BKARIMNAGAR
10 1752914041 80.18MALEBC-DNIZAMABAD
11 1752911296 80.046MALEBC-DNALGONDA
12 1752937617 79.975MALEBC-DNALGONDA
13 1752946364 79.356MALEBC-DRANGA REDDY
14 1752910361 79.137MALEBC-DNALGONDA
15 1752945889 79.137MALEOCMAHABUBNAGAR
16 1752922300 79.052MALEBC-BKARIMNAGAR
17 1752910405 79.004MALEBC-BNALGONDA
18 1752943874 78.956MALEBC-BMEDAK
19 1752911114 78.752MALEBC-BNALGONDA
20 1752904054 78.713MALEBC-BMAHABUBNAGAR
21 1752929383 78.542MALEBC-BWARANGAL
22 1752919841 78.361MALEOCKARIMNAGAR
23 1752928122 78.361MALEBC-BWARANGAL
24 1752937376 78.337MALEOCNALGONDA
25 1752901823 78.252MALEBC-DMAHABUBNAGAR
26 1752920795 78.142MALEBC-BKARIMNAGAR
27 1752930861 78.118MALEBC-DWARANGAL
28 1752911889 78.071FEMALEBC-ENALGONDA
29 1752920139 77.985MALEBC-DKARIMNAGAR
30 1752933725 77.985MALEOCKHAMMAM
31 1752901914 77.985MALEBC-BMAHABUBNAGAR
32 1752905939 77.985MALEOCMAHABUBNAGAR
33 1752903419 77.923MALEBC-DMAHABUBNAGAR
34 1752939600 77.852MALEBC-BNALGONDA
35 1752904845 77.852MALEBC-DMAHABUBNAGAR
36 1752906958 77.78MALEBC-BRANGA REDDY
37 1752919993 77.766MALEBC-DKARIMNAGAR
38 1752929809 77.694MALESCWARANGAL
39 1752941429 77.671MALEBC-DMEDAK
40 1752932143 77.671MALESCNALGONDA
41 1752905957 77.656MALEBC-BMAHABUBNAGAR
42 1752935511 77.608MALEBC-AKHAMMAM
43 1752938073 77.608MALEBC-BNALGONDA
44 1752923828 77.523MALEBC-DKARIMNAGAR
45 1752900932 77.475MALEBC-BMAHABUBNAGAR
46 1752911378 77.452MALEBC-DNALGONDA
47 1752942820 77.342MALEBC-DMEDAK
48 1752919919 77.294MALEBC-AKARIMNAGAR
49 1752924022 77.294MALEBC-BWARANGAL
50 1752904408 77.294MALEBC-DMAHABUBNAGAR
12345678910...